Regulamin Aplikacji Credit System

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą,
a Klientem

I Postanowienia ogólne

1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Aplikacji Credit System, której właścicielem jest IT Vector Sp. z o. o., ul. Wiedeńska 93, 60-683 Poznań, NIP: 9721240489, Regon: 302187677, KRS: 0000429796, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 669961889, za pośrednictwem którego przedsiębiorcy mają dostęp do systemu informatycznego umożliwiającego zarządzanie pożyczkami gotówkowymi.

2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, a także prawa i obowiązki Usługodawcy, jako podmiotu świadczącego usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji Credit System.

4. Każdy Klient ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści regulaminu na swoje urządzenie, a także dokonania wydruku.

 

II Definicje

1. Klient – przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły.

2. Usługodawca – IT Vector Sp. z o. o., ul. Wiedeńska 93, 60-683 Poznań, NIP: 9721240489, Regon: 302187677, KRS: 0000429796.

3. Aplikacja Credit System – elektroniczny dostęp do Aplikacji Credit System służącej do obsługi, zarządzania i kontroli pożyczek gotówkowych oraz przechowywania i przetwarzania danych dot. pożyczek i pożyczkobiorców na serwerze udostępnianym Klientowi przez Usługodawcę. Aplikacja Credit System dostępna jest dla Klienta pod unikalnym adresem internetowym URL.

4. Administrator Aplikacji Credit System – osoba wyznaczona przez Usługodawcę zarządzająca i udostępniająca Aplikację Credit System.

5. Cennik Usług- wykaz obowiązujących opłat abonamentowych za dostęp i korzystanie z płatnych form Aplikacji Credit System.

6. Konto Użytkownika- zbiór zasobów i uprawnień w ramach Aplikacji Credit System przypisanych konkretnemu użytkownikowi Aplikacji Credit System. Założenie Konta Użytkownika polega na przypisaniu użytkownikowi danych dostępowych - loginu i hasła, które będą go identyfikować w Aplikacji Credit System. Login przypisany do Konta Użytkownika jest niezmienny i niepowtarzalny w obrębie Aplikacji Credit System. Aplikacja Credit System umożliwia zmianę hasła. W przypadku utraty hasła istnieje możliwość wygenerowania nowego i wysłanie na podany podczas rejestracji adres e-mail.

 

III Techniczne warunki korzystania z Aplikacji

1. W celu korzystania z Aplikacji Credit System Klient powinien posiadać:

a) urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,

b) dostęp do sieci Internet

c) adres poczty e-mail.

2. Usługodawca zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Klient.

3. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

4. Usługodawca informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Aplikacji Credit System.

5. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, zawarte są w polityce plików cookies udostępnionej pod adresem http://www.creditsystem.pl/www.creditsystem.pl i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.


IV Zakres usług i prawa i obowiązki

 

1. Podstawową usługą świadczoną przez Usługodawcę, jest udostępnianie Klientom płatnej Aplikacji Credit System zbudowanej z modułu:

a) obsługi pożyczek,

b) windykacji miękkiej i twardej,

c) modułu dla pożyczkobiorców, gdzie mogą sprawdzać swój harmonogram spłat pożyczki oraz dokonywać szybkich spłat dzięki płatności on-line.

2. Klient przystępuje do korzystania z Aplikacji Credit System poprzez podpisanie umowy.

3. Administrator Aplikacji Credit System w ciągu pięciu dni roboczych przekazuje Klientowi link do Aplikacji Credit System, login oraz hasło.

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Klient zobowiązany jest każdorazowo do przekazania w formie pisemnej na adres Usługodawcy informacji o zmianie danych dot. działalności gospodarczej Klienta, w szczególności danych korespondencyjnych lub innych danych, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszej umowy, w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany.

6. Użytkownik końcowy oraz osoby trzecie niebędące umocowane do reprezentowania Klienta nie mogą stać się stroną zawartej umowy. Użytkownicy końcowi Klienta nie są stroną w odniesieniu do praw Klienta w rozumieniu umowy i regulaminu.

7. Klient jest odpowiedzialny za:

a) zachowanie poufności Kont Użytkowników,

b) zarządzanie dostępem do Kont Użytkowników,

c) wobec użytkownika końcowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich usług,

d) ochronę danych osobowych, które wprowadza w ramach korzystania z Aplikacji Credit System,

e) zapewnienie, że korzystanie z Usług przez użytkowników końcowych oraz pracowników będzie zgodne z umową i regulaminem.

8. Klient zobowiązany jest zapobiegać nieupoważnionemu korzystaniu z Usług przez użytkowników końcowych i zakończyć jakiekolwiek nieupoważnione korzystanie z Usługi.

9. Klient zapewni, że wprowadzane, gromadzone i przetwarzane przez niego dane, udostępniane w Aplikacji Credit System, pliki oraz inne treści nie będą naruszać ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych ani ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Klient przekazał kody dostępu do swojego Konta Użytkownika.

11. Usługodawca ma prawo do zablokowania Klientowi dostępu do Aplikacji Credit System z chwilą wygaśnięcia umowy.

12. Dane wprowadzone przez Klienta do Aplikacji Credit System zostaną przekazane Klientowi w ciągu 30 dni od wygaśnięcia umowy, po tym terminie zostaną usunięte z Aplikacji Credit System.

V Płatności

 

1. Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

2. Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.

3. Klient odpowiada za dostarczenie Usługodawcy prawidłowych danych rozliczeniowych.

4. Wynagrodzenie za korzystanie z Aplikacji Credit System naliczane jest zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy- Cennik Usług w zależności od wybranych parametrów Aplikacji Credit System określonych w Załączniku nr 3 do umowy– Parametry Aplikacji Credit System.

5. Jeśli umowa nie reguluje tego w sposób odmienny Klient zawierając umowę na okres 24 miesięcy nie ponosi opłaty wstępnej zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy – Cennik Usług.

6. Jeśli umowa nie reguluje tego w sposób odmienny Klient, który zawiera umowę na czas krótszy niż 24 miesiące zobowiązany jest wnieść opłatę wstępną zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy – Cennik Usług.

7. W przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa, Klient zobowiązany jest wnieść opłatę wstępną zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy– Cennik Usług, obowiązującym w chwili rozwiązania umowy.

8. Klient, który w czasie trwania umowy zdecyduje się na skorzystanie z innego pakietu dokona zapłaty ceny abonamentu w wysokości określonej według Załącznika nr 2 do umowy– Cennik Usług, ważnego w dniu podpisania aneksu do umowy.

 

VI Ceny

 

1. Ceny podane w Załączniku nr 2 – Cennik Usług są cenami wyrażonymi w złotych polskich i są cenami netto.

2. Cena podana przy każdej usłudze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przystąpienia do korzystania z Aplikacji Credit System jako usługi świadczonej przez Usługodawcę.

3. Usługodawca powiadomi Klienta w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Załączniku nr 4 do umowy– Dane Kontaktowe Stron Umowy, o każdej zmianie cen zawartych w Załączniku nr 2 do umowy– Cennik Usług, z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

4. Zmiany cen zawartych w Załączniku nr 2 do umowy– Cennik Usług, będą dla Klienta wiążące, o ile w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianach, nie wypowie on umowy. Brak wypowiedzenia umowy w terminie wskazanym oznacza, iż Klient zapoznał się z treścią zmian zawartych w Załączniku nr 2 do umowy– Cennik Usług oraz akceptuje jego postanowienia. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta umowy z powodu braku akceptacji zmian umowa wygaśnie z końcem okresu rozliczeniowego, w którym doręczono Klientowi zawiadomienie o zmianie, nie wcześniej jednak niż piątego dnia od dnia doręczenia zawiadomienia w tym przedmiocie.

VII Procedura reklamacyjna

 

1. Klient ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Aplikacji Credit System wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub podając w innej formie poniższe informacje:

a) swoje dane umożliwiające kontakt,

b) rodzaj usługi, której dotyczy,

c) rodzaj błędnego funkcjonowania,

d) czas, który stanowi podstawę reklamacji,

e) zarzuty Klienta,

f) okoliczności uzasadniające reklamację,

g) ewentualny, żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

2. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Wskaże, czy uznaje reklamację oraz sposób, w jaki zamierza ją zrealizować lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres
e-mail .

4. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

 

VIII Przepisy Końcowe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.creditsystem.pl/www.creditsystem.pl.

2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień niniejszego regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klienta o treści wprowadzanych zmian oraz jednolitego tekstu regulaminu.

3. Zmiany regulaminu będą dla Klienta wiążące, o ile w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianach w regulaminie, nie wypowie on umowy. Brak wypowiedzenia umowy w terminie wskazanym oznacza, iż Klient zapoznał się z treścią nowego regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.

4. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta umowy z powodu braku akceptacji zmian regulaminu umowa wygaśnie z końcem okresu rozliczeniowego, w którym doręczono Klientowi zawiadomienie o zmianie regulaminu, nie wcześniej jednak niż piątego dnia od dnia doręczenia zawiadomienia w tym przedmiocie.

5. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających z Aplikacji Credit System przed dniem wejścia w życie zmian.

 

Nasi klienci